Algemeen
De Stichting
heeft een bestuur, maar geen verdere gelaagdheid
Het bestuur bepaalt de kaders; de grote lijnen. Maar voor het overige levert ieder mens binnen de Stichting zijn of haar specifieke bijdrage en doet dat waar hij of zij goed in is.

.. beoogt een win-win situatie
Vrijwilligers in Nederland zijn precies even belangrijk als de kinderen in de projecten.

.. heeft geen winstoogmerk
Geld is van ondergeschikt belang. Alleen de financiën die nodig zijn om de Stichting haar werk te laten doen, worden ingezameld. Iedereen verricht zijn werkzaamheden zonder daarvoor betaald te krijgen.

.. heeft als drijfveer: ‘go with the flow‘
Dat betekent dat de Stichting omarmt wat gemakkelijk gaat en datgene loslaat wat moeizaam loopt, zonder hier een oordeel over te hebben. Hierdoor blijft de Stichting zich dynamisch
en positief ontwikkelen en vernieuwen. 

In Nederland
De Stichting
is laagdrempelig
Iedereen mag meedoen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, huidskleur, niveau of religie.Er zijn geen targets en geen deadlines. Iedereen mag iets bijdragen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

.. dient een belangrijk maatschappelijk doel
Het geeft een goed gevoel als je weet dat je belangrijk bent voor iemand anders.
Tevens is er een toegevoegd belang voor bepaalde doelgroepen: eenzame mensen, mensen in de ziektewet, mensen die werkeloos zijn, oud zijn, buitenlanders die willen integreren, etc.

.. heeft een sociaal karakter
Mensen worden gezien en gewaardeerd om datgene wat ze bijdragen. Dit komt o.a. tot uitdrukking in:
het persoonlijke gesprek bij aanmelding, het thuis ophalen van de gemaakte spullen met aandacht voor dat wat gemaakt is, de maandelijkse nieuwsbrief.

.. is verbindend tussen mensen in Nederland onderling
Iedereen zet zich in voor hetzelfde goede doel. Ook kunnen mensen zich desgewenst aansluiten bij een groepje.

.. verbindt mensen in Nederland met de doelgroep wereldwijd (de allerarmste kinderen)
Hieraan wordt aandacht geschonken door middel van o.a. foto’s in de maandelijkse nieuwsbrief, op de website en via Facebook.

.. is betrokken en zorgzaam, met als motto: ‘met elkaar, voor elkaar’
We zorgen voor elkaar en voor anderen, hier en wereldwijd.
Hier hoort ook bij dat donaties wol en stof worden verstrekt aan de vrijwilligers die daar behoefte aan hebben.

In het buitenland
De Stichting
is er voor de allerarmste kinderen, waar ook ter wereld
Hierbij gaat het om kinderen waarvan de ouders moeite hebben om in de allereerste levensbehoeften te voorzien.

.. kiest voor kleinschalige projecten
Er gaan dus geen grote vrachtwagens vol spullen naartoe. Het gaat veel meer om de vergeten groepen. De projecten worden met zorg gekozen.

.. kiest voor projecten die geen raakvlakken hebben met b.v. microkrediet projecten

.. kiest voor projecten waar een contactpersoon ter plaatse is
Deze ontvangt de kleding, is in de gelegenheid om feedback te geven, foto’s te maken van de kinderen en deze foto’s naar de Stichting te mailen.

.. stuurt niet klakkeloos allerlei dingen op
Door middel van nauw contact met de contactpersoon wordt achterhaald waaraan behoefte bestaat.

.. maakt alleen gebruik van gratis transporten naar de projecten

 

General
The foundation
has a board, but no further stratification

The board determines the frameworks; the big lines but otherwise everyone within the Foundation makes his or her specific contribution and does what he or she is good at.

.. aims for a win-win situation
Volunteers in the Netherlands are just as important as the children in the projects.

.. has no profit motive
Money is of secondary importance. Only the finances that are necessary for the Foundation to do its work are collected. Everyone carries out their work without getting paid for it.

.. has as motivation: "go with the flow"
This means that the Foundation embraces what is easy and lets go of what is difficult, without judging it. As a result, the Foundation continues to develop and innovate dynamically and positively.

In the Netherlands
The foundation
is easily accessible
Everyone can participate, regardless of age, gender, origin, color, level or religion. There are no targets and no deadlines. Everyone can contribute in their own way and at their own pace.

.. serves an important social purpose
It feels good when you know that you are important to someone else. There is also an added interest for certain target groups: lonely people, people in the sickness law, people who are unemployed, elderly, foreigners who want to integrate, etc.

.. has a social character
People are seen and valued for what they contribute. This is expressed, among other things, in: the personal conversation when registering, collecting the items made at home with attention to what was made, the monthly newsletter.

.. is binding between people in the Netherlands
Everyone is committed to the same charity. People can also join a group if desired.

.. connects people in the Netherlands to the target group worldwide (the poorest children)
Attention is paid to this by means of photos in the monthly newsletter, on the website and via Facebook.

.. is involved and caring, with the motto: "with each other, for each other"
We take care of each other and others, here and worldwide. This also includes donating wool and fabric to the volunteers who need it.

Abroad
The foundation
is there for the poorest children, anywhere in the world
These are children whose parents struggle to provide the very basic necessities of life.

.. opts for small-scale projects
So no big trucks full of stuff go. It is much more about the forgotten groups. The projects are chosen with care.

.. chooses projects that have no interfaces with e.g. microcredit projects

.. chooses projects where a contact person is on site
He or she will receive the clothing, has the opportunity to give feedback, take photos of the children and email these photos to the Foundation.

.. does not blindly send all kinds of things
Through close contact and clear communication with the contact person, the need is identified.

.. only uses free transport to the projects